Warberg-stjerne Trustpilot

Vilkår for Warberg Loyalty

Abonnement i Warberg Klinikken

Warberg Klinikken er en kosmetisk kirurgisk klinik, som blandt andet tilbyder injektionsbehandlinger. Vi ønsker at oprette medlemsskab til vores loyalty klub. Som medlem af vores loyalty klub får medlemmet 40% rabat på alle injektionsbehandlinger med botox og hyaluronsyre, samt Radiesse. Medlemmerne får desuden op til 40% rabat på produkterne i vores webshop. 

Nedenfor ser anføres Warberg Klinikkens priser, vilkår og abonnementsbetingelser:

§ 1

Generelt

Alle sundhedsfaglige regler skal overholdes, og der skal blandt andet altid foretages forundersøgelse, før et abonnement kan tilkøbes, ligesom medlemmet accepterer journalføring af alle behandlinger.  

Medlemmet accepterer, at Warberg klinikken opbevarer personoplysninger om medlemmet til brug for medlemskabet, og at disse opbevares i mindst 5 år efter abonnementet udløb. Oplysningerne kan kun benyttes til det formål, hvortil de er indsamlet, det vil sige for at sikre sundhedsfaglige krav til journalisering og standarder samt for gennemførelsen af abonnementet, herunder at komme i kontakt med medlemmet, sørge for betaling og sikre aftaler mv. med medlemmet. 

Medlemmet er ansvarligt for at Warberg klinikken altid har opdaterede og korrekte personoplysninger og e-mailadresse.  

Tilmelding foregår ved personligt fremmøde hos i Warberg klinikken og kan ikke foretages online. 

Det er et krav at medlemmet er fyldt 18 år. 

Abonnementet er strengt personlig og kan ikke overdrages til andre. 

Ved oprettelsen af medlemskabet accepterer medlemmet nærværende medlemsbetingelser. 

§ 2

Priser og betaling

Oprettelse af medlemsskab engangsbeløb kr. 399.

Månedlig abonnementsgebyr kr. 125.

Betaling: abonnementet skal trækkes via vores abonnement betalingsløsning i Bambora. 

Warberg klinikken gør opmærksom på at abonnementet er uopsigeligt i den første periode, jf. nærmere herom under § 4. 

§ 3

Prisregulering

Warberg klinikken forbeholder os ret til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for medlemskab. Ændringerne kan forekomme i nedenstående situationer:

  • Bortfald af eventuelle rabataftaler, tilknyttet medlemskabet 
  • Klinikken foretager større investeringer for at forbedre din oplevelse som patient, det kan blandt andet være i nyt udstyr, mere personale, opdateringer, udskiftning og modernisering af udstyr og/eller faciliteter samt udvidelse med flere klinikker. 
  • Priserne reguleres som følge af markedsforholdene og samfundsudviklingen, herunder pga. øgede omkostninger og inflation, indførelsen af nye lovgivningsmæssige krav, vedtagelsen af nye medarbejderoverenskomster mv. 
  • Niveauet af prisstigningen vil blive fastsat forholdsmæssigt ud fra Warberg klinikkens forøgede omkostninger. 

Ændringer i Warberg Klinikkens medlemsbetingelser kan forekomme i følgende situationer:

  • Det er nødvendigt for at sikre at Warberg Klinikken overholder lovgivningen
  • Nye faktiske eller privatretlige forhold nødvendiggør en ændring af medlemsbetingelserne. 
  • Uvæsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet ved opslag i klinikken og på vores hjemmeside samt i nogle tilfælde på instagram. 
  • Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 30 dage før ændringerne træder i kraft pr. e-mail, ved opslag i klinikken og på vores hjemmeside. Vær opmærksom på bindingsperioden i § 4 og på opsigelsesvarslet i § 5 såfremt du ikke ønsker at fortsætte medlemskabet med de nye væsentlige ændringer. 

§ 4

Bindingsperiode

Abonnementet er uopsigeligt i de første 9 mdr. efter indmeldelsen. 

Abonnementet kan dog stilles i bero såfremt behandling med ovenstående af lægelige eller rimelige personlige grunde er umulig. Abonnementet kan i sådanne tilfælde sættes i bero i op til 24 mdr. 

Som grunde for at sætte abonnementet i bero kan nævnes:  graviditet, sygdom, udlandsophold mv. 

§ 5

Opsigelse

Du kan til enhver tid efter udløbet af de første 9 måneder opsige dit medlemskab af Warberg klinikkens loyalty klub med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. 

Husk ved opsigelsen at oplyse os om dit fornavn, efternavn og fødselsdato samt evt. medlemsnummer. 

Opsigelse skal ske skriftlig og sendes til e-mailadressen:  info@warbergklinikken.dk

Warberg klinikken forbeholder sig retten til at opsige dit medlemskab med én måneds varsel til udgangen af en måned. 

§ 6

Lovvalg og værneting

Alle behandlinger og køb er underlagt dansk ret. 

Eventuelle uenigheder som ikke kan afgøres i mindelighed afgøres ved de danske domstole med Københavns byret som værneting. 

Kosmetiske behandlinger er omfattet af Patientforsikringens dækningsområde og der skal derfor tegnes forsikring for alle private forsikringer. Behandlingerne er omfattet af klage og erstatningsloven. 

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.