Warberg-stjerne Trustpilot

Standardbetingelser

Standardbetingelser/operationsaftale for kirurgiske behandlinger hos
Warberg Klinikken CVR-nr. 29077444

Booking af operation og betaling

Operationer anses for aftalt og booket når operationsaftalen er udleveret til kunden enten på klinikken eller sendt til patienten pr. e-mail og depositum svarende til 20% af det fulde beløb er indbetalt.

Restbeløbet falder min. 48 timer inden operation. Der modtages betaling på kort, mobilepay og kontant.

Vedr. kontant betaling: Det bemærkes, at det i Danmark er ulovligt for virksomheder at modtage kontant betaling på 20.000 kr. eller derover, hvad enten betaling sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundne.

Aflysning og udskrivning

Operationer kan ikke aflyses eller flyttes af kunden senere end 7 dage før planlagte operationsdato. Ved aflysning inden 7 dage tilbagebetales beløbet minus depositum.

Ved kundens aflysning senere end 7 dage før planlagte behandlingsdato, tilfalder hele det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb Warberg klinikken dog max. 20.000 kr. Ved ønske om flytning af operationen (sygdom undtaget), opkræves et administrationsgebyr på 2.500 kr.

Såfremt udsættelse af operationsdag skyldes kundens sygdom, vil Warberg Klinikken tilbyde at rykke operationen til en anden dato, i det omfang det er muligt. Warberg Klinikken forbeholder sig i den forbindelse ret til, som en betingelse for at rykke operationen til en anden dato, at kræve en lægeerklæring fra kundens egen læge, der er udfærdiget senest på den planlagte operationsdato.

Warberg Klinikken forbeholder sig i force majeure-lignende situationer, ret til at udskyde en planlagt operation helt frem til operations-/behandlingstidspunktet eller eventuelt helt at aflyse operationen eller behandlingen. Force majeure-lignende situationer kan f.eks. være i tilfælde af strømsvigt, strejke, ekstreme vejrforhold, pandemi, sygdom hos personale eller andre forhold, der er uden for Warberg Klinikkens kontrol, og som efter Warberg Klinikkens opfattelse forhindrer den planlagte operation eller behandling

Kunden kan ikke rejse krav mod Warberg Klinikken for udskydelse eller aflysning af en planlagt operation eller behandling, hvis dette skyldes force majeure-lignende forhold. Såfremt Warberg Klinikken helt aflyser operationen eller behandlingen, uden at tilbyde kunden operation eller behandling på en anden dato, returnerer Warberg Klinikken det for operationen eller behandlingen indbetalte beløb.

Møder kunden til operation og ikke opfylder de af Warberg KLinikkens udskrevne betingelser for operation, herunder Corona-test taget efter givne regler, faste, tørste og/eller rygning, pålægges kunden et gebyr på 5.000 kr.

Følgende eventuelle efterbehandlinger mv. er inkluderet i prisen:

Re-operation ved rettelse af uopnået tilsigtet resultat inden for 12 måneder efter primær operation (dog ikke omkostninger ved fuld bedøvelse, hvis dette ikke er skønnet påkrævet af kirurgen). Der er ikke inkluderet kompressionsbeklædning ved en eventuel reoperation.

Behandling af post operativ blødning.

Kontrol ved betændelse eller komplikationer de første 12 mdr. efter operation. Dog er evt. antibiotika egenbetaling.

Følgende omkostninger, efterbehandlinger mv. er ikke inkluderet i prisen:

Omkostninger ved forlænget ophold eller behandlinger, der skyldes, at kunden har tilbageholdt medicin- eller sygdomsrelaterede oplysninger, eller at kunden ikke har overholdt krav om faste forud for en operation eller behandling, afholdelse fra indtagelse af medicin naturmedicin og rygning inden eller efter en operation eller behandling, eller krav om indtagelse af medicin, inden eller efter operationen.

Re-operation, hvis kunden er udeblevet fra tidligere aftalt kontrol eller har aflyst re-operation mindre end 21 dage før den aftalte re-operationsdag.

Re-operation, hvis kunden har tilbageholdt informationer om sygdom eller fået konstateret sygdom efter primær operation, der bevirker at Warberg Klinikken ikke kan modtage kunden til operation, eller hvis kunden har haft større udsving i vægt eller ændringer i det opererede område der skyldes graviditet.

Warberg Klinikkens ansvar

Med hensyn til skader opstået i forbindelse med undersøgelse, operation eller behandling hos Warberg Klinikken henvises til Patienterstatningen: http://pebl.dk/

I andre sager er Warberg Klinikken erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige regler om ansvarspådragende handlinger, dog jf. nedenfor.

Warberg Klinikken kan ikke holdes ansvarlig for, at det tilsigtede resultat ikke opnås, hvis dette skyldes, at kunden ikke har overholdt Warberg Klinikkens anvisninger, herunder om brug af bandage, forbinding eller plaster efter operationen, eller såfremt kunden ikke er mødt til fastlagte kontroller herunder afsluttende kontrol.

Warberg Klinikken kan ikke holdes ansvarlig for nedsat eller ændret følesans omkring det opererede område, eller for løs hud eller mindre ujævnheder efter fedtsugning.

Warberg Klinikken kan ikke holdes ansvarlig for kundens egne omkostninger, tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, medicinudgifter m.v. ved eventuel indlæggelse eller ved hel eller delvis uarbejdsdygtighed.

Kunden accepterer, at Warberg Klinikkens ansvar i alle sager, bortset fra sager som behandles af Patienterstatningen efter den gældende lovgivning herfor, er begrænset til kr. 100.000, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre et større erstatningskrav gældende overfor Warberg Klinikken.

Særlige regler for brystoperationer med implantater på Warberg Klinikken

Ved kapseldannelse og eller ruptur: Såfremt brystforstørrelsen er foretaget med Mentor eller Motiva brystimplantater, dækkes udgiften til implantaterne af Mentor eller Motiva, forudsat at kunden ikke tidligere har haft kapselstramning.

Udgifter til selve operationen er dækket af Warberg Klinikken de første 2 år forudsat af kunden ikke tidligere har haft kapselstamning. Efter de 2 år dækkes udgifter til selve operationen ikke uanset hvornår kapselstramningen eller rupturen af implantatet opstår, med mindre der er tegnet ”Tryghedspakke”, jf. nedenfor. Tryghedspakken gælder i den tegnede periode.

Tryghedspakke:

  1. Tryghedspakken tegnes inden operationen hos Warberg Klinikken. Tryghedspakken kan kun tegnes ved primære brystforstørrelser eller hos kunder der ønsker udskift af implantater og som ikke tidligere har haft kapselstramning grad III eller IV. Tryghedspakken er på 3 år og starter efter de 2 års gratis dækning af Warberg Klinikken.
  2. Kunder, der indenfor for 5-årig periode efter den brystforstørrende operation udvikler generende kapselstramning grad III eller IV, er omfattet af den tilkøbte tryghedspakke. Dette gælder også ved gentagne kapselstramninger inden for den sikrede periode, hvis dette skønnes forsvarligt af kirurgen.
  3. Såfremt kirurgen på Warberg Klinikken bedømmer, at det er operationskrævende kapselstramning, vil kunden få en såkaldt capsulotomi- eller capsulectomioperation og nye implantater i fuld bedøvelse uden beregning.

Behandling af dine personoplysninger

I henhold til sundhedslovgivningen har Warberg Klinikken pligt til at opbevare din journal i minimum 10 år fra sidste journalnotat. Af hensyn til patientsikkerhed og evt. mulige retskrav, har Warberg Klinikken valgt at opbevare din journal i op til 30 år. Efter 10 år fra sidste journalnotat har du dog mulighed for at få din journal slettet ved at henvende dig til Warberg Klinikken.

Undertegnede erklærer at have læst Warberg Klinikkens skriftlige information, udleveret ved forundersøgelsen eller på www.warbergklinikken.dk, der vedrører den operation/behandling, som undertegnede skal have, samt at have modtaget vejledning fra Warberg Klinikkens personale om operationens/behandlingens omfang, mulige komplikationer og eventuelle bivirkninger.

Ved at accepterer Warberg Klinikkens standardbetingelser er undertegnede indforstået med, at beløbet for operationen eller behandlingen indbetales i henhold til ovennævnte forfaldsdatoer, og at

indholdet af nærværende Standardbetingelse for operationer og behandlinger hos Warberg Klinikken er accepteret.

Læs mere om hvad vi tilbyder her

Opdateret 28.04.2022 Version 2.0

Book en forundersøgelse online

Vælg den type kunde, som bookingen drejer sig om.